Bescherming van persoonlijke gegevens

Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens bij TEAS spol. s.r.o.   Wij behandelen persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Lees het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens bij TEAS spol. s.r.o. om erachter te komen welke principes wij volgen bij het waarborgen van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens.

Belangrijke informatie
Informatie over de beheerder van persoonsgegevens:
Handelsnaam: TEAS spol. s r. o.
Identificatienummer: 48906565
Zetel: Platnéřská 88/9, Praha 1, 110 00

Informatie over de functionaris voor gegevensbescherming:
info@omnetic.com

Verwerkingsdoeleinden
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het leveren van de dienst die u met ons heeft afgesloten. We verdelen ze in twee groepen: persoonlijke gegevens die we zonder uw toestemming kunnen verwerken en persoonlijke gegevens die we niet zonder uw toestemming kunnen verwerken.

Verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij uw toestemming nodig hebben:
•    marketing activiteiten,
•    niet-financiële diensten van onze partners.

Meer gedetailleerde informatie over de verleende toestemmingen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt u in de tekst van het document dat u ons verstrekt als onderdeel van het proces van het regelen van de dienst en het ondertekenen van het contract. Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor een specifiek doel is vrijwillig en kan op elk moment onvoorwaardelijk worden ingetrokken. 
 
Verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij uw toestemming niet nodig hebben:
•    de nakoming van onze verplichtingen die voortvloeien uit gesloten contracten,
•    de nakoming van onze verplichtingen die ons worden opgelegd door de wet en andere wettelijke voorschriften,
•    het waarborgen van de bescherming van onze rechten en belangen die door de wet worden beschermd (bijvoorbeeld bij het indienen van claims bij rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen), de reikwijdte van de verstrekte persoonlijke gegevens is beperkt tot persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de succesvolle toepassing van de claim,
•    vervulling van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang.
Als u weigert om ons de persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om een ​​van de bovengenoemde redenen, is het niet mogelijk om u het relevante product, de dienst of andere prestatie te leveren waarvoor wij de persoonlijke gegevens nodig hebben.

Legale basis
Wij verwerken uw persoonsgegevens op volgende wettelijke basis, in het bijzonder om te voldoen aan de volgende wet- en regelgeving:
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 /EC (Algemene Verordening Gegevensbescherming),
Wet nr. 101/2000 Coll., betreffende de bescherming van persoonsgegevens,
Wet nr. 127/2005 Coll., inzake elektronische communicatie,
Wet nr. 480/2004 Coll., betreffende bepaalde diensten van de informatiemaatschappij,
Wet nr. 634/1992 Coll., inzake consumentenbescherming (deze wet regelt kredietregisters),
•    Wet nr. 370/2017 Coll., betreffende betalingstransacties (deze wet regelt de activiteiten van entiteiten die bevoegd zijn om betalingsdiensten aan te bieden),
•    Wet nr. 164/2013 Coll., betreffende internationale samenwerking op het gebied van belastingadministratie (deze wet legt de verplichting op om informatie uit te wisselen met andere financiële instellingen over personen die onderworpen zijn aan belastingverplichtingen in een ander land),
•    Wet nr. 253/2008 Coll., betreffende bepaalde maatregelen tegen de legalisatie van opbrengsten uit criminele activiteiten (deze wet legt de verplichting op om identificatie en controle van cliënten uit te voeren),
•    Wet nr. 69/2006 Coll., over de implementatie van internationale sancties (deze wet legt de verplichting op om te verifiëren dat de cliënt niet het onderwerp is van internationale sancties) en regelgeving van het Europees Parlement en de Raad (EU), bijvoorbeeld Kapitaal Vereisten Verordening nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012.

Gerechtvaardigde belangen van TEAS spol. s.r.o. voor de verwerking van uw persoonsgegevens
In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens om de bescherming van de rechten en wettelijk beschermde belangen van zowel TEAS spol. s.r.o., evenals mogelijk andere derde partijen. Wij kunnen een dergelijke verwerking uitvoeren zonder uw toestemming. De reikwijdte van de gronden die ons recht geven op dit soort verwerking is echter beperkt. Wij beoordelen altijd zorgvuldig of er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Voorbeelden van verwerking van persoonsgegevens vanuit de titel van gerechtvaardigd belang:
•    simulatie van producten en diensten om u te helpen het voordeligste product te kiezen,
•    voorbereiding van een contract op uw verzoek - verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens die noodzakelijk en noodzakelijk zijn voor het ontwerp van uw contract,
•    relatiebeheer met zakelijke partners om u diensten te verlenen met betrekking tot productbeheer of om uw verzoeken, wensen en klachten op te lossen, enz.
•    klantenrelatiebeheer om u alle diensten te verlenen die verband houden met productbeheer of om uw verzoeken, wensen en klachten op te lossen, enz.
•    het verzenden van berichten, meldingen en bevestigingen die dienen voor de exploitatie, bediening en onderhoud van uw product,
•    rapportage en creatie van analytische modellen op basis van geaggregeerde en geanonimiseerde persoonlijke gegevens en het delen ervan met TEAS spol. s.r.o.,
•    analyses van uw profiel en product- en dienstgegevens om:
- het instellen van de juiste parameters van uw contract,
- verwerking van camera-opnamen met als doel illegale handelingen uit te bannen en de bescherming van personen en eigendommen te handhaven,
- testen van softwarewijzigingen,
- onderzoek en ontwikkeling van producten/diensten en analyse van marktontwikkelingen,
- verwerking van analyses op geaggregeerde (geanonimiseerde) gegevens voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden.

Categorieën persoonsgegevens

Identificatiegegevens
Naam, achternaam, titel, rijksregisternummer/burgerservicenummer of geboortedatum

Contactgegevens
Voornamelijk contactadres, telefoonnummer, e-mailadres en andere soortgelijke informatie. Dit zijn persoonlijke gegevens waarmee wij contact met u kunnen opnemen.

Gegevens over kredietwaardigheid en betrouwbaarheid
Persoonsgegevens die bestemd zijn voor TEAS spol. s.r.o. (met betrekking tot haar wettelijke verplichting om voorzichtig te handelen bij de uitvoering van haar activiteiten) die noodzakelijk zijn om de transactie te kunnen uitvoeren zonder onredelijke juridische en materiële risico’s. De aard en omvang van deze persoonsgegevens zijn afhankelijk van de aard van de transactie die wordt uitgevoerd of de dienst die wordt verleend.

Gegevens over servicegebruik
Informatie over welke producten en diensten TEAS spol. s r.o. u hebt aangegaan en hoe u ze gebruikt.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die u ons verstrekt, verwerken en bewaren wij binnen TEAS spol. s r. o. Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of de legitieme belangen en doeleinden van TEAS spol. s.r.o., die hierboven zijn vermeld, kunnen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door externe medewerkers van TEAS spol. s.r.o. en leveranciers. Wij selecteren zorgvuldig de entiteiten die met ons samenwerken op basis van garanties waarmee zij de technische en organisatorische bescherming van de door ons doorgegeven persoonsgegevens zullen garanderen. De verwerking van persoonsgegevens voor TEAS spol. s.r.o. kan alleen uitgevoerd worden door verwerkers, uitsluitend op basis van een contract voor de verwerking van persoonsgegevens.

TEAS spol. s.r.o. kan in deze zin, voor toegestane doeleinden, persoonsgegevens verstrekken aan de volgende ontvangers:
•    bedrijven die opereren binnen de TEAS spol.-groep. s.r.o.
- AUTOSOFT Company s.r.o., Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praag 1, identificatienummer: 08443301
- Teas Slovakia spol. s.r.o., Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín
- Omnetic Group NV, Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA Amsterdam
•    aan externe medewerkers van TEAS spol. s.r.o. en leveranciers met het oog op de uitvoering van het contract,
•    marketing- en onderzoeksbureaus met als doel marketingverwerking of onderzoek en voor aanbiedingen van bedrijven, diensten en producten van TEAS spol. s.r.o. en geselecteerde zakenpartners,
•    beurzen en tussenpersonen voor de handel in effecten,
•    betalingsdienstaanbieders en betalingsverwerkers met als doel het beveiligen van de geldoverdracht en de implementatie van buitenlandse betalingssystemen,
•    aanbieders van post- en communicatiediensten en elektronische-communicatiediensten,
•    bank- en niet-bancaire registers, mobiele operators om te voldoen aan de verplichting tot verantwoord lenen,
•    aan executeurs-testamentairen en veilingmeesters om gerelateerde claims in te dienen.

De periode waarvoor uw gegevens bij TEAS spol. s.r.o. bewaard blijven
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is en archiveren volgens de wettelijke termijnen opgelegd door de relevante wettelijke voorschriften.
Wij verwerken persoonsgegevens voor de duur van de contractuele relatie of andere juridische titel die ons in staat stelt uw persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat we strikte interne regels hebben die de wettigheid van het bewaren van persoonlijke gegevens controleren en dat we gegevens niet langer bewaren dan waarvoor we bevoegd zijn. Na het verlies van de rechtsgrond verwijderen wij de betreffende persoonsgegevens. Persoonsgegevens die wij met uw toestemming verwerken, bewaren wij uitsluitend voor de duur van het doel waarvoor de toestemming is verleend of voor de duur van uw toestemming.

Uw rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens transparant, correct en in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Tegelijkertijd heeft u echter te allen tijde het recht om contact met ons op te nemen om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens of om de hieronder genoemde rechten uit te oefenen die verband houden met persoonsgegevens.
 
Recht op toegang tot persoonsgegevens
U heeft het recht om een ​​kopie op te vragen van uw persoonsgegevens die TEAS spol. s.r.o. verwerkt.

Het recht op correctie van persoonsgegevens
Als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te vragen deze te actualiseren of aan te vullen.

Het recht op verwijdering van persoonlijke gegevens - het recht om vergeten te worden
U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens als deze niet nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, als u uw toestemming voor de verwerking ervan heeft ingetrokken, als ze onrechtmatig zijn verwerkt, moeten ze worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen of als ze  in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij verzameld werden.

Het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken
U heeft het recht om beperking van de verwerking te verzoeken als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist, of als de verwerking onwettig is, maar u weigert dergelijke persoonlijke gegevens te verwijderen, of als u het van ons eist, kunnen wij de door u geselecteerde persoonlijke gegevens verwerken, zelfs nadat het niet langer nodig  is voor het doel waarvoor u het aan TEAS spol. s.r.o. heeft verstrekt (bijvoorbeeld in verband met het instellen van een vordering bij de rechtbank waarvoor u de door ons verwerkte persoonsgegevens nodig heeft), of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, terwijl niet duidelijk is of ons legitieme belang zwaarder weegt dan uw legitieme belangen.

Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
In het geval van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op een gesloten overeenkomst of de toestemming die u ons heeft gegeven, heeft u recht op de zogenaamde overdraagbaarheid van deze gegevens, die u worden verstrekt in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbaar formaat.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, inclusief profilering, die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In dit geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

Het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken
Als u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken voor doeleinden waarvoor toestemming vereist is, heeft u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De verwerking van persoonsgegevens die heeft plaatsgevonden vóór de intrekking van de toestemming is rechtmatig. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met elke bedrijfslocatie of gebruik maken van elektronische communicatiekanalen, die voor communicatie met TEAS spol. s.r.o. gebruikt. Wij zullen binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek zonder onnodige vertraging reageren op uw verzoeken met betrekking tot de uitoefening van uw rechten. Indien nodig kan de periode echter met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij zullen u altijd op de hoogte stellen van een dergelijke verlenging, inclusief de redenen daarvoor. Wij communiceren op de door u gewenste manier (e-mail, brief).

Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens) als u van mening bent dat er inbreuk is gemaakt op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens                                                                                       

Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 
Telefoon: +420 234 665 111