Ochrona danych osobowych
Zasady ochrony przetwarzania danych osobowych w spółce TEAS spol. s r. o.
Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Ochrony Danych Osobowych spółki TEAS spol. s r. o., aby dowiedzieć się jakimi zasadami kierujemy się zapewniając poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Ważne informacje
Informacje dotyczące administratora danych osobowych:
Spółka: TEAS spol. s r. o.
REGON: 48906565
Siedziba: ul. Platnéřská 88/9, 110 00 Praga 1, Republika Czeska

Informacje dot. Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
info@omnetic.com

Cele przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji odpowiedniej usługi, na korzystanie z której się z nami umawiasz. Dzielimy je na dwie grupy – dane osobowe, które możemy przetwarzać bez Twojej zgody oraz dane osobowe, których nie możemy przetwarzać bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych osobowych, na które potrzebujemy Twojej zgody:
• Działania marketingowe
• Usługi pozafinansowe naszych partnerów

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące udzielonych zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych znajdziesz w treści dokumentu, który przekazujesz nam w ramach procesu negocjowania usługi i podpisywania umowy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.
 
Przetwarzanie danych osobowych, na które nie potrzebujemy Twojej zgody:
•    Realizacja naszych zobowiązań wynikających z zawartych umów 
•    Wypełnienie naszych obowiązków nałożonych na nas przez ustawy, rozporządzenia i inne przepisy prawa
•    Zapewnienie ochrony naszych praw i prawnie chronionych interesów (np. przy dochodzeniu roszczeń w sądach, towarzystwach ubezpieczeniowych), zakres przekazywanych danych osobowych ogranicza się do danych osobowych, które są niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczenia
•    Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym

Jeśli odmówisz podania nam niezbędnych danych osobowych z któregokolwiek z powyższych powodów, nie będzie możliwe dostarczenie Ci odpowiedniego produktu, usługi lub innego świadczenia, do którego potrzebujemy danych osobowych.

Podstawa prawna
Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z podstawą prawną, w szczególności na podstawie następujących przepisów ustawowych i wykonawczych:
 •    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)
•    Ustawa nr 101/2000 Dz. U., o ochronie danych osobowych
•    Ustawa nr 127/2005 Dz. U., o komunikacji elektronicznej
•    Ustawa nr 480/2004 Dz. U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego
•    Ustawa nr 634/1992 Dz. U., o ochronie konsumentów (ustawa ta reguluje Rejestry kredytowe)
•    Ustawa nr 370/2017 Dz. U., o systemach płatniczych (ustawa ta reguluje działalność podmiotów uprawnionych do świadczenia usług płatniczych)
•    Ustawa nr 164/2013 Dz. U., o międzynarodowej współpracy w administracji podatkowej (ustawa ta nakłada obowiązek wymiany informacji z innymi instytucjami finansowymi o osobach podlegających obowiązkom podatkowym w innym państwie)
•    Ustawa nr 253/2008 Dz. U., o niektórych środkach przeciwko legalizacji dochodów pochodzących z przestępstw (ustawa ta nakłada obowiązek identyfikacji i kontroli klientów)
•    Ustawa nr 69/2006 Dz. U., o wdrażaniu sankcji międzynarodowych (ustawa ta nakłada obowiązek sprawdzenia, czy klient nie podlega sankcjom międzynarodowym) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), np. Rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012

Prawnie uzasadnione interesy TEAS spol. s r. o. w celu przetwarzania Twoich danych osobowych
W niektórych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia ochrony praw i prawnie chronionych interesów zarówno TEAS spol. s r. o., a także ewentualnie innych osób trzecich. Takie przetwarzanie możemy wykonać bez Twojej zgody. Jednak zakres powodów, które uprawniają nas do tego rodzaju przetwarzania, jest ograniczony. Zawsze dokładnie rozważamy istnienie uzasadnionego interesu.

Przykłady przetwarzania danych osobowych ze względu na prawnie uzasadniony interes:
•     Symulacja produktów i usług, która pomoże wybrać najkorzystniejszy produkt
•     Przygotowanie umowy na Twoje żądanie – zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, które są potrzebne i niezbędne do sporządzenia Twojej umowy
•     Zarządzanie relacjami z partnerami handlowymi w celu świadczenia wszystkich usług związanych z zarządzaniem produktami lub rozwiązywaniem Twoich wymagań, życzeń i skarg itp. 
•     Zarządzanie relacjami z klientem w celu świadczenia wszystkich usług związanych z zarządzaniem produktem lub w celu rozwiązania Twoich wymagań, życzeń i skarg itp. 
•     Wysyłanie wiadomości, powiadomień i potwierdzeń, które służą do eksploatacji, obsługi i konserwacji Twojego produktu
•     Raportowanie i tworzenie modeli analitycznych na podstawie zagregowanych i zanonimizowanych danych osobowych oraz ich udostępnianie spółce TEAS spol. s r. o.
•    Analiza Twojego profilu oraz danych o produktach i usługach w celu:
- Ustawienia odpowiednich parametrów Twojej umowy
- Przetwarzania nagrań z kamer w celu eliminacji naruszeń oraz poszanowania ochrony osób i mienia,
- Testowania zmian oprogramowania
- Badania i rozwoju produktów/usług oraz analizy rozwoju rynku
- Przetwarzania analiz danych zagregowanych (zanonimizowanych) do celów historycznych, statystycznych i naukowych

Kategorie danych osobowych
Dane identyfikacyjne
Imię, nazwisko, tytuł, PESEL lub data urodzenia.

Dane kontaktowe
W szczególności adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail i inne podobne informacje. To są dane osobowe, które pozwolą nam się z Tobą skontaktować.

Dane dotyczące zdolności kredytowej i wiarygodności
Dane osobowe, które są dla spółki TEAS spol. s r. o. (w związku z obowiązkiem prawnym ostrożnego postępowania przy wykonywaniu swoich czynności) niezbędne do prowadzenia działalności bez nieproporcjonalnych ryzyk prawnych i materialnych. Charakter i zakres tych danych osobowych zależy od charakteru prowadzonej działalności handlowej lub świadczonej usługi.

Dane dotyczące korzystania z usług
Informacje o produktach i usługach TEAS spol. s r. o., na które wyrażasz zgodę i informacje, jak z nich korzystać.

Odbiorcy i przetwarzający dane osobowe
Dane osobowe, które nam udostępniłaś/eś przetwarzamy i przechowujemy w ramach spółki TEAS spol. s r. o. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub prawnie uzasadnionych interesów i celów TEAS spol. s r. o., które są wymienione powyżej, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych współpracowników TEAS spol. s r. o., i dostawców. Współpracujące z nami podmioty dobieramy starannie, na podstawie gwarancji, co zapewnia techniczną i organizacyjną ochronę przekazywanych przez nas danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych przez TEAS spol. s r. o., jest wykonywane jedynie przez podmioty przetwarzające, wyłącznie na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych.

TEAS spol. s r. o. może w prawnie uzasadnionych celach udostępniać dane osobowe następującym odbiorcom:
•    Spółkom, działającym w ramach grupy TEAS spol. s r. o.
- AUTOSOFT Company s.r.o., ul. Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praga 1, Republika Czeska, REGON: 08443301
- Teas Slovakia spol. s r.o., ul. Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín, Słowacja
- Omnetic Group BV, Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA Amsterdam, Holandia
- SOFTVIG Systemy Informatyczne, ul. Cyfrowa 4, 71-441 Szczecin, Polska
•    Współpracownikom zewnętrznym spółki TEAS spol. s r. o. i dostawcom w celu realizacji umowy
•    Agencjom marketingowym i badawczym w celu przetwarzania lub badania marketingowego oraz ofert handlowych, usług i produktów spółki TEAS spol. s r. o. oraz wybranych partnerów handlowych
•    Giełdom i pośrednikom obrotu papierami wartościowymi
•    Świadczeniodawcom usług płatniczych i podmiotom przetwarzającym płatności w celu zapewnienia transferu środków i realizacji płatności zagranicznych
•    Świadczeniodawcom usług pocztowych i komunikacyjnych oraz usług łączności elektronicznej
•    Rejestrom bankowym i pozabankowym, operatorom telefonii komórkowej w celu wywiązania się z obowiązku odpowiedzialnego udzielania kredytów,
•    Komornikom i agentom aukcyjnym w celu dochodzenia związanych z tym roszczeń

Czas przechowywania Twoich danych w spółce TEAS spol. s r. o.
Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez niezbędny czas i archiwizujemy je zgodnie z terminami ustawowymi nałożonymi na nas przez odpowiednie przepisy prawa. Dane osobowe przetwarzamy przez czas trwania stosunku umownego lub innego tytułu prawnego, który pozwala nam przetwarzać Twoje dane osobowe. Oznacza to, że stosujemy surowe przepisy wewnętrzne, które weryfikują zgodność z prawem przechowywania danych osobowych i że nie przechowujemy danych dłużej, niż jesteśmy do tego uprawnieni. Po wygaśnięciu przyczyny prawnej usuwamy odpowiednie dane osobowe. Przechowujemy dane osobowe, które przetwarzamy za Twoją zgodą, tylko przez okres realizacji celu, dla którego zgoda została udzielona lub na czas, na jaki wyrażasz zgodę.

Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób przejrzysty, prawidłowy i zgodny z wymogami prawnymi. Masz jednak również prawo do skontaktowania się z nami w dowolnym momencie w celu uzyskania informacji o procesie przetwarzania Twoich danych osobowych lub skorzystania z poniższych praw, które dotyczą danych osobowych.

Prawo dostępu do danych osobowych
Masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych, które TEAS spol. s r. o. przetwarza na Twój temat.

Prawo do poprawiania danych osobowych
Jeśli uważasz, że posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo poprosić nas o ich aktualizację lub uzupełnienie.

Prawo do usunięcia danych osobowych – prawo do bycia zapomnianym
Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie są one niezbędne do celu, w jakim były przetwarzane, jeżeli cofnąłaś/eś zgodę na ich przetwarzanie, były przetwarzane niezgodnie z prawem, muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, jeśli zaprzeczysz prawdziwości swoich danych osobowych lub jeżeli ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz usunięcia takich danych osobowych lub na żądanie możemy przetwarzać wybrane przez Ciebie dane osobowe nawet po czasie, gdy już nie są niezbędne do celu, w jakim zostały zebrane przez spółkę TEAS spol. s r. o. (np. w związku z powództwem do sądu, do którego potrzebujesz przetwarzanych przez nas danych osobowych) lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest jasne, czy nasz prawnie uzasadniony interes przeważa nad Twoimi prawnie uzasadnionymi interesami.

Prawo do przenoszenia danych osobowych
W przypadku zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie zawartej umowy lub zgody, której nam udzieliłaś/eś, przysługuje Ci prawo do tzw. przenoszenia tych danych, które zostaną Ci przekazane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
W dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, które prowadzimy w uzasadnionym interesie. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowychJeżeli wyraziłaś/eś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach, które wymagają zgody, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody, jest zgodne z prawem. W celu realizacji swoich praw możesz skontaktować się z którymkolwiek punktem sprzedaży lub skorzystać z elektronicznych kanałów komunikacji, z których korzystasz do komunikacji z TEAS spol. s r. o. Na Twoje wnioski dotyczące realizacji Twoich praw odpowiemy bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku. W razie potrzeby termin ten można jednak przedłużyć o kolejne dwa miesiące. Zawsze będziemy Cię informować o takim przedłużeniu, w tym o przyczynach, które nas do niego skłoniły. Będziemy komunikować się w wybrany przez Ciebie sposób (e-mail, pismo).

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych doszło do naruszenia Polityki ochrony danych osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Pplk. Sochora 27 
170 00 Praga 7 
Republika Czeska
Telefon: +420 234 665 111