Ochrana osobných údajov
Zásady ochrany spracovania osobných údajov v spoločnosti TEAS spol. s r. o.
S osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnou legislatívou. Prečítajte si prosím Zásady spracovania osobných údajov v spoločnosti TEAS spol. s r. o., aby ste zistili, akými princípmi sa pri zaisťovaní dôvernosti a bezpečnosti vašich osobných údajov riadime.

Dôležité informácie
Informácie o správcovi osobných údajov:
Obchodná firma: TEAS spol. s r. o.
IČ: 48906565
Sídlo: Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1, Česká republika

Informácie o poverencovi pre ochranu osobných údajov:
info@omnetic.com

Účely spracovania
Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na poskytnutie danej služby, ktorú si s nami dojednávate. Rozdeľujeme ich do dvoch skupín – osobné údaje, ktoré môžeme spracovávať bez vášho súhlasu a osobné údaje, ktoré bez vášho súhlasu spracovávať nemôžeme.

Spracovanie osobných údajov, na ktoré potrebujeme váš súhlas:
•    Marketingové činnosti
•    Nefinančné služby našich partnerov

Detailnejšie informácie ohľadom udelených súhlasov so spracovaním vašich osobných údajov sú vám k dispozícii v texte dokumentu, ktorý nám udeľujete v rámci procesu dojednania služby a podpisu zmluvy. Súhlas na spracovanie osobných údajov na určitý účel je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek bezpodmienečne odvolať
 

Spracovanie osobných údajov, na ktoré váš súhlas nepotrebujeme:
• Plnenie našich povinností, ktoré vyplývajú z uzavretých zmlúv
• Splnenie našich povinností, ktoré nám ukladá zákon a iné právne predpisy
• Zabezpečenie ochrany našich práv a právom chránených záujmov (napr. pri uplatnení nárokov na súdoch, v poisťovniach), rozsah poskytnutých osobných údajov je obmedzený na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné uplatnenie nároku
• Splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme

Pokiaľ nám osobné údaje potrebné pre niektorý z vyššie uvedených dôvodov odmietnete oznámiť, nie je možné vám poskytnúť príslušný produkt, službu či iné plnenie, pre ktoré osobné údaje potrebujeme.

Právny základ
Na tomto právnom základe spracovávame vaše osobné údaje, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov a právnych predpisov:
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
• Zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov
• Zákon č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách
• Zákon č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti
• Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (tento zákon upravuje úverové registre)
• Zákon č. 370/2017 Zb. o platobnom styku (tento zákon upravuje činnosti subjektov, ktoré sú oprávnené poskytovať platobné služby)
• Zákon č. 164/2013 Zb. o medzinárodnej spolupráci pri správe daní (tento zákon ukladá povinnosť vymieňať si s inými finančnými inštitúciami informácie o osobách, na ktoré sa v inom štáte vzťahujú daňové povinnosti)
• Zákon č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti (tento zákon ukladá povinnosť vykonávať identifikáciu a kontrolu klientov)
• Zákon č. 69/2006 Zb., o vykonávaní medzinárodných sankcií (tento zákon ukladá povinnosť preverovať, že klient nie je subjektom medzinárodných sankcií) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) napr. Capital Requirements Regulation č. 575/2013, o obozretnostných požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012

Oprávnené záujmy TEAS spol. s r. o. pre spracovávanie vašich osobných údajov
V niektorých prípadoch spracovávame vaše osobné údaje, aby sme zaistili ochranu práv a právom chránených záujmov ako TEAS spol. s r. o., tak aj prípadne ďalších tretích strán. Takéto spracovanie môžeme vykonávať bez vášho súhlasu. Avšak rozsah dôvodov, ktoré nás oprávňujú na tento typ spracovania, je obmedzený. Existenciu oprávneného záujmu vždy starostlivo posudzujeme.

Príklady spracovania osobných údajov z titulu oprávneného záujmu:
• Simulácia produktov a služieb, aby sme vám pomohli s výberom najvýhodnejšieho produktu
• Príprava zmluvy na vašu žiadosť – zber a spracovanie osobných údajov, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre návrh vašej zmluvy
• Riadenie vzťahov s obchodnými partnermi, aby sme vám poskytli všetky služby, ktoré súvisia so správou produktu alebo vyriešili vaše požiadavky, priania a sťažnosti a pod.
• Riadenie vzťahov so zákazníkmi, aby sme vám poskytli všetky služby, ktoré súvisia so správou produktu alebo vyriešili vaše požiadavky, priania a sťažnosti a pod.
• Zasielanie správ, notifikácií a potvrdení, ktoré slúžia na prevádzku, obsluhu a údržbu vášho produktu
• Reporting a vytváranie analytických modelov na základe agregovaných a anonymizovaných osobných údajov a ich zdieľanie so spoločnosťou TEAS spol. s r. o.
• Analýzy vašich profilových údajov a údajov o produktoch a službách za účelom:
- Nastavenie vhodných parametrov vašej zmluvy
- Spracovanie kamerových záznamov z dôvodu eliminácie porušenia a dodržania ochrany osôb a majetku
- Testovanie zmien softvéru
- Výskumu a vývoja produktov/služieb a analýz vývoja trhu
- Spracovanie analýz nad agregovanými (anonymizovanými) dátami na historické, štatistické a vedecké účely

Kategórie osobných údajov
Identifikačné údaje
Meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia.

Kontaktné údaje
Predovšetkým kontaktná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a ďalšie podobné informácie. Ide o osobné údaje, vďaka ktorým vás budeme môcť kontaktovať.

Údaje o bonite a dôveryhodnosti
Osobné údaje, ktoré sú pre spoločnosť TEAS spol. s r. o. (s ohľadom na jej právnu povinnosť postupovať pri výkone svojej činnosti obozretne) potrebné na to, aby mohla obchod uskutočniť bez neprimeraných právnych a vecných rizík. Charakter a rozsah týchto osobných údajov závisí od povahy uzatváraného obchodu alebo služby, ktorá je poskytovaná.

Údaje o využívaní služieb
Údaje o tom, ktoré produkty a služby TEAS spol. s r. o. ste si dojednali a ako ich používate.

Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov
Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracovávame a uchovávame v rámci spoločnosti TEAS spol. s r. o. Pokiaľ je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase alebo oprávnených záujmoch a účeloch TEAS spol. s r. o., ktoré sú uvedené vyššie, môžu byť vaše osobné údaje spracovávané externými spolupracovníkmi TEAS spol. s r. o. a dodávateľmi. Subjekty, ktoré s nami spolupracujú, starostlivo vyberáme na základe záruk, ktorými zabezpečí technickú a organizačnú ochranu nami odovzdávaných osobných údajov. Spracovanie osobných údajov môžu pre TEAS spol. s r. o. vykonávať iba spracovatelia, a to výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

TEAS spol. s r. o. v tomto zmysle na oprávnené účely môže osobné údaje poskytnúť týmto príjemcom:
• Spoločnostiam, ktoré pôsobia v rámci skupiny TEAS spol. s r. o.
- AUTOSOFT Company s.r.o., Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1,
Česká republika, IČO: 08443301
- Teas Slovakia spol. s r.o., Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín, Slovensko
- Omnetic Group BV, Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA Amsterdam, Holandsko
• Externým spolupracovníkom spoločnosti TEAS spol. s r. o. a dodávateľom za účelom plnenia zmluvy
• Marketingovým a výskumným agentúram za účelom marketingového spracovania či šetrenia a pre ponuky obchodu, služieb a produktov spoločnosti TEAS spol. s r. o. a vybraných obchodných partnerov
• Burzám a sprostredkovateľom obchodu s cennými papiermi
• Poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb za účelom zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov a realizácie zahraničného platobného styku
• Poskytovateľom poštových a komunikačných služieb a služieb elektronických komunikácií
• Bankovým a nebankovým registrom, mobilným operátorom za účelom splnenia povinnosti zodpovedného poskytovania úverov
• Exekútorom a dražobníkom za účelom uplatnenia súvisiacich nárokov

Doba, počas ktorej sú vaše dáta uložené v spoločnosti TEAS spol. s r. o.
Vaše osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutne potrebný čas a archivujeme podľa zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú príslušné právne predpisy. Osobné údaje spracovávame počas trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše osobné údaje spracovávať. To znamená, že máme nastavené prísne vnútorné pravidlá, ktoré preverujú zákonnosť držania osobných údajov, a že údaje nedržíme dlhšie, než sme oprávnení. Po strate zákonného dôvodu vykonávame výmaz príslušných osobných údajov. Osobné údaje, ktoré spracovávame s vaším súhlasom, uchovávame iba po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený, alebo po dobu trvania vášho súhlasu.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
Vaše osobné údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Zároveň však máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, aby ste získali informácie o procese spracovania svojich osobných údajov alebo za účelom uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.
 

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré o vás TEAS spol. s r. o. spracováva.

Právo na opravu osobných údajov
Pokiaľ sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás vedieme, sú nepresné či neúplné, máte právo požiadať nás o ich aktualizáciu či doplnenie.

Právo na výmaz osobných údajov – právo byť zabudnutý
Máte právo požadovať výmaz svojich osobných údajov, pokiaľ nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané, ak ste odvolali súhlas s ich spracovaním, boli spracované protiprávne, musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti, alebo boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
Máte právo požadovať obmedzenie spracovania, pokiaľ popierate presnosť vašich osobných údajov, alebo je ich spracovanie protiprávne, ale odmietate výmaz takých osobných údajov, alebo pokiaľ nás požiadate, môžeme vaše vybrané osobné údaje spracovávať aj po tom, čo nie sú potrebné na účel, na ktorý boli vami spoločnosti TEAS spol. s r. o. poskytnuté (napr. v súvislosti s uplatnením nároku na súde, ku ktorému nami spracovávané osobné údaje potrebujete), alebo ste vzniesli námietku proti spracovaniu, pričom nie je zrejmé, či náš oprávnený záujem prevažuje nad vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov
V prípade automatizovaného spracovania osobných údajov, ktoré je založené na uzatvorenej zmluve alebo súhlase, ktorý ste nám udelili, máte právo na tzv. prenositeľnosť týchto údajov, ktoré vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, vrátane profilovania, ktoré spracovávame z dôvodu oprávneného záujmu. Rovnako tak môžete vzniesť námietku proti spracovaniu v situácii, že vaše osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu. V takom prípade vaše osobné údaje už naďalej nebudeme takto spracovávať na tento účel.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, ktoré vyžadujú súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracovanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné. Na uplatnenie svojich práv sa môžete obrátiť na každé obchodné miesto či využiť elektronické komunikačné kanály, ktoré v komunikácii so spoločnosťou TEAS spol. s r. o. využívate. Na vaše žiadosti, ktoré sa týkajú uplatnenia vašich práv, budeme reagovať bez zbytočného odkladu v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti. Lehotu však v prípade potreby možno predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto predĺžení vrátane dôvodov, ktoré nás k nemu viedli, vás budeme vždy informovať. Komunikáciu povedieme spôsobom, ktorý preferujete (e-mail, list).

Právo podať sťažnosť na dozornom úrade
Máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade (Úrad na ochranu osobných údajov), ak sa domnievate, že pri spracovaní vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 

Česká republika
Telefón: +420 234 665 111